Hoofdstuk: 1 Statuten
Hoofdstuk: 2 Inwendige orde
Hoofdstuk: 3 Competitie
Hoofdstuk: 4 Spelregels

Hoofdstuk 1 Statuten

1. Algemene bepalingen
1.1 Naam
1.1.1

De vereniging heeft als naam “VILVOORDSE DARTS LIGA”, hierna vermeld als VDL.

1.2 Maatschappelijke zetel
1.2.1

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in
Café - feestzaal “’t Wiel”, Dr. Wijckmansstraat 11 te 1820 Steenokkerzeel.

1.2.2

Verandering van maatschappelijke zetel is slechts mogelijks wanneer 2/3de van het VDL-Bestuur voor akkoord ondertekenen.

1.3 Doelstellingen
1.3.1

Het bevorderen en promoten van de dartssport door het inrichten van een streekkampioenschap en bekerwedstrijden.

1.3.2

Het organiseren van dartswedstrijden en/of dartstornooien.

1.3.3

Het opstellen van wedstrijd- en andere reglementen en toezicht houden op de strikte naleving hiervan.

1.4 Aansprakelijkheid
1.4.1

In geen geval kunnen de aangesloten spelers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor verbintenissen die door de VDL zijn aangegaan.

1.4.2

Verbintenissen aangegaan door de VDL moeten bevestigd worden door tenminste twee handtekeningen. Enkel de handtekeningen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de kasmeester(s) zullen als bindend worden beschouwd.

1.4.3

Het VDL-Bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

2 Inwendige orde
2. Vereisten tot toetreding
2.1

Elke inschrijvende club gaat de verbintenis aan, de dartssport te propageren en te verdedigen en aanvaardt daartoe alle artikels vermeld in de statuten, de spelcode en de spelregels van de VDL.

2.2

De inschrijvende club ondertekent bij toetreding tot de VDL het daartoe voorziene formulier waardoor zij het VDL-Bestuur totale ontlasting geeft ingeval van een ongeval.

3. Leden
3.1 Algemene voorwaarden
3.1.1

Ieder natuurlijk persoon kan het lidmaatschap van de VDL aanvragen.

3.1.2

Om te mogen deelnemen aan de VDL-competities moet men de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt of vóór 1 januari van het betreffende speelseizoen 14 jaar worden.

3.1.3

Spelers onder de 14 jaar kunnen deelnemen aan de VDL-competities mits schriftelijke toestemming van een ouder of voogd en mits goedkeuring van het VDL-Bestuur. In dit geval draagt de club alle verantwoordelijkheid ingeval van schade/ongeval, daar de verzekering van de VDL alleen spelers dekt tussen de 14 en 65 jaar.

3.2 Lidmaatschap
3.2.1

Niemand kan aan de VDL-competitie of de door de VDL georganiseerde gesloten wedstrijden deelnemen zonder aan de voorwaarden tot lidmaatschap te voldoen.

3.2.10

Het VDL-Bestuur behoudt het recht om eender welke aanvraag tot lidmaatschap te weigeren. Deze beslissing, met inbegrip van reden, zal schriftelijk aan de betrokken persoon worden overgemaakt binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.

3.2.11

Alle lidkaarten dienen op het einde van het speelseizoen, vóór een door het VDL- Bestuur bepaalde datum, bij het bestuur te worden ingeleverd.

3.2.2

Een aanvraag tot lidmaatschap, een jaarlijkse verlenging of een transfer kan enkel gebeuren op de hiervoor door de VDL voorziene formulieren én enkel via een bij de VDL aangesloten of aansluitende club.

3.2.3

Elke nieuwe aanvraag tot lidmaatschap dient vergezeld te zijn van één recente pasfoto.

3.2.4

Een aanvraag tot verlenging van het lidmaatschap of een aanvraag tot transfer dient enkel vergezeld te zijn van één recente pasfoto indien de spelerskaart op het einde van het speelseizoen niet aan het VDL-Bestuur werd overgemaakt.

3.2.5

Spelers die één jaar inactief zijn gebleven worden als nieuwe leden beschouwd.

3.2.6

Elke nieuwe aanvraag tot lidmaatschap van een persoon die op dat ogenblik volgens de Belgische wetgeving niet meerderjarig is, dient door een ouder of voogd te worden bevestigd.

3.2.7

De aanvraag tot lidmaatschap, verlenging van het lidmaatschap of van transfer moet gericht worden aan de verantwoordelijke voor het ledenbestand op het correspondentie-adres (info@vilvoordsedartsliga.be) van de VDL.

3.2.8

Aanvragen tot lidmaatschap voor een lopend seizoen moeten de VDL bereiken vóór 31 december. Het lidmaatschap aangevraagd na deze datum zal pas ingaan op 1 september van het volgend jaar.

3.2.9

Een speler zal enkel als lid worden aanvaard indien alle hiervoor in aanmerking komende bepalingen werden vervuld en het lidgeld aan de VDL werd betaald. Als bewijs van het aanvaarden van zijn lidmaatschap zal aan de betreffende speler een VDL spelerskaart worden uitgereikt.

3.3 Duur van het lidmaatschap
3.3.1

Het lidmaatschap blijft geldig van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar.

3.3.2

Het lidmaatschap van een nieuw lid dat tussen 1 september en 31 december aansluit, loopt tot 31 augustus van het daarop volgende jaar.

3.4 Verlenging van het lidmaatschap en de transfer
3.4.1

Een verlenging van het lidmaatschap of een transer kan worden aangevraagd met ingang van de dag na het afsluiten van het speelseizoen tot 31 augustus van dat jaar.

3.4.2

De overgang naar een andere club mag geen bijkomende kosten dan het door de VDL gevraagde lidgeld met zich meebrengen, noch voor de club, noch voor de betrokken speler.

3.5 Verbintenis met een bij de VDL aangesloten club
3.5.1

Met de ondertekening van een aanvraag tot lidmaatschap, een aanvraag tot een verlenging van het lidmaatschap of van een aanvraag tot transfer, verbindt de betrokken speler zich voor één jaar met de club waarbij de aanvraag werd ondertekend.

3.5.2

Een speler kan zich in één en hetzelfde seizoen inschrijven bij maximum één der bij de VDL aangesloten clubs.

3.5.3

De binding met een club kan enkel in geval van heerkracht door het VDL-Bestuur worden verbroken. Steeds zal over elk geval afzonderlijk worden geoordeeld. Een vroeger geval kan nooit als precedent worden aangehaald.

3.5.4

Niettegenstaande zijn verbintenis met een club, behoudt elke speler het recht om individueel deel te nemen aan eender welke wedstrijden of tornooien op regionaal, provinciaal, nationaal of internationaal vlak.

3.6 Inschrijvingsgelden, lidgelden en waarborg
3.6.1

Het jaarlijks inschrijvingsgeld per ploeg én voor elke individuele speler wordt jaarlijks bepaald door het VDL-Bestuur vóór het begin van de inschrijvingsperiode.

3.6.2

Betaling van het lidgeld houdt automatische aansluiting bij de Vilvoordse Darts Liga in.

3.6.3

Betaalde inschrijvingsgelden en lidgelden kunnen niet worden teruggevorderd.

3.6.4

Vóór aanvang van elk speelseizoen dient elke nieuwe ploeg een waarborg te storten, waarvan het bedrag jaarlijks door het VDL-Bestuur vóór aanvang van de inschrijvingsperiode zal worden vastgesteld. Op het einde van het speelseizoen zal het bedrag van de waarborg, verminderd met eventueel openstaande boetes, aan de stoppende ploegen worden teruggestort.

3.7 Beëindigen van het lidmaatschap
3.7.1

Elke speler die geen aanvraag tot verlenging van zijn lidmaatschap of een aanvraag tot transfer heeft ingediend op 31 augustus van het lopende jaar wordt als ontslagnemend beschouwd.

3.7.2

Een speler kan zijn lidmaatschap beëindigen door vrijwillig ontslag uit de VDL, schriftelijk gericht aan het VDL-Bestuur.

3.7.3

Een lidmaatschap kan worden beëindigd door uitsluiting van de betrokken speler, uitgesproken door het VDL-Bestuur.

3.7.4

Een lid waarvan het lidmaatschap werd beëindigd kan geen aanspraak meer maken op het materieel bezit van de vereniging.

3.7.5

Elk lid waarvan het lidmaatschap werd beëindigd kan betaalde lidgelden of eventueel geschonken bedragen niet terugvorderen.

4 VDL-bestuur
4.1 Samenstelling
4.1.1

Het Bestuur is samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste twaalf rechtstreeks verkozen leden.

4.1.2

In het Bestuur zetelen minstens één voorzitter, één secretaris en één kasmeester.

4.1.3

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en kasmeester zijn niet cumuleerbaar.

4.1.4

De verdeling van de functies gebeurt binnen het Bestuur zelf op de eerste bestuursvergadering volgend op een algemene vergadering met verkiezingen.

4.1.5

Indien er meerdere kandidaten zijn voor één functie gebeurt de aanduiding door geheime stemming. Bij gelijk aantal stemmen wordt de kandidaat met de hoogste anciënniteit in het Bestuur verkozen.

4.1.6

Bij ontslag of in gebreke blijven van een functiebekleder zal het Bestuur tot zijn vervanging overgaan.

4.2 Aanstelling
4.2.1

De bestuursleden worden door de algemene vergadering verkozen voor een periode van twee jaar, en dit met gewone meerderheid van stemmen. Dit gebeurt door middel van handopsteking.

4.2.2

Zolang het maximum van twaalf bestuursleden, kandidaat bestuursleden inbegrepen, niet is bereikt, zijn de regerende bestuursleden, behalve wanneer ze zelf ontslagnemend zijn, automatisch opnieuw aangesteld voor een periode van twee jaar. De verkiezing betreft in dit geval enkel de nieuwe kandidaten.

4.2.3

Indien het maximum van twaalf bestuursleden, kandidaat bestuursleden inbegrepen, is bereikt, zijn naast deze kandidaat bestuursleden enkel verkiesbaar de bestuursleden waarvan de termijn van twee jaar is verstreken.

4.3 Bevoegdheden
4.3.1

Voor zover ze naar de statuten en de bepalingen van bijgevoegd Reglement van Inwendige Orde handelt, verzorgt het Bestuur alle administratieve en financiële taken van de VDL.

4.3.2

Het Bestuur oefent, binnen de bepalingen van de statuten en het Reglement van Inwendige Orde, een controlefunctie uit op de algehele beleidsvoering van de VDL en op de individuele handelingen van elk bestuurslid en elk spelend lid van de Liga.

4.3.3

Het Bestuur heeft de bevoegdheid om individuele spelers, ploegen of clubs tijdelijk te schorsen of uit te sluiten.

4.3.4

Het Bestuur kan een aantal taken delegeren aan spelende leden en daarvoor de nodige bevoegdheden en/of volmachten verlenen.

4.3.5

Het Bestuur kan ten aller tijde, wanneer ze dat nodig acht, een algemene vergadering bijeenroepen.

5 Algemene vergadering
5.1 Samenstelling
5.1.1

Een algemene vergadering is samengesteld uit de kapitein of de aangestelde plaatsvervanger van elke aangesloten ploeg.

5.1.2

Elke kapitein of aangestelde plaatsvervanger heeft stemrecht.

5.1.3

Elke aangesloten speler mag een algemene vergadering bijwonen, maar heeft geen stemrecht.

5.1.4

Elke ploeg kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door middel van een geschreven volmacht. Slechts één afwezige ploeg mag door een aanwezige ploeg door middel van een geschreven volmacht worden vertegenwoordigd.

5.1.5

Leden van het VDL-Bestuur kunnen hun ploeg niet vertegenwoordigen op de algemene vergadering inzake stemmingen en beslissingen. Zij kunnen echter wel uitgereikte documenten in ontvangst nemen bij afwezigheid van hun ploeg.

5.2 Samenroeping
5.2.1

Een algemene vergadering zal tenminste tweemaal per seizoen worden gehouden en dit bij aanvang en na afloop van elk speelseizoen op een datum door het VDL-Bestuur bepaald.

5.2.2

Een buitengewone algemene vergadering zal eveneens worden bijeengeroepen telkens het Bestuur dit nodig acht of wanneer 1/3 van de aangesloten ploegen hiervoor een schriftelijke aanvraag indient.

5.2.3

De uitnodigingen tot bijwonen van een algemene vergadering worden schriftelijk door het Bestuur aan de aangesloten ploegen gericht, en dit tenminste twee weken voor de datum van de algemene vergadering. Deze uitnodiging vermeldt de agenda.

5.2.4

De algemene vergadering mag geen enkel punt behandelen dat niet op de agenda is gebracht, hetzij door het Bestuur, hetzij door de spelende leden. Deze punten moeten ten laatste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering aan het Bestuur bekend zijn.

5.3 Bevoegdheden
5.3.1

De algemene vergadering oefent een controlefunctie uit op de handelingen van het Bestuur.

5.3.2

De algemene vergadering verkiest het Bestuur en dit met gewone meerderheid der stemmen.

5.3.3

De algemene vergadering is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de rekeningen van de VDL.

5.3.4

De algemene vergadering kan, en dit met gewone meerderheid der stemmen, de statuten wijzigen wanneer tenminste 2/3 van de aangesloten ploegen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5.4 Beslissingen
5.4.1

De beslissingen van de algemene vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen of vertegenwoordigde ploegverantwoordelijken genomen.

5.4.2

De beslissingen van de algemene vergadering zullen worden overgemaakt aan alle ingeschreven ploegen.

6 Financiën
6.1

Een financieel jaar van de VDL gaat in op 1 juli en loopt tot 30 juni van het volgend jaar.

6.2

De kasmeester(s) is (zijn) verantwoordelijk voor het bijhouden van een degelijke boekhouding, die elk jaar dient te worden goedgekeurd op de algemene vergadering.

6.3

Van het kasboek (bijgehouden op PC) zal jaarlijks voor aanvang van de algemene vergadering, gehouden na afloop van het speelseizoen, een afschrift ter beschikking worden gesteld voor inzage wanneer hierom word gevraagd en dit enkel door de ploegverantwoordelijke van elke ploeg.

7 Ontbinding
7.1

Bij ontbinding van de VDL zullen de resterende gelden, na vereffening van alle schulden, geschonken worden aan een instelling met een liefdadig doel.

7.2

De begunstigde zal aangeduid worden na gemeenschappelijk overleg tussen de ploegverantwoordelijken van de nog aangesloten ploegen.

Hoofdstuk 2 Inwendige orde

1 Algemeen
1.1

Dit Reglement van Inwendige Orde vormt een aanvulling op de statutaire beschikkingen.
Het bevat alle bepalingen welke nodig zijn voor de vlotte werking en het beheer van de Liga.

1.2

Al wat niet specifiek in de statuten of in dit Reglement van Inwendige Orde is voorzien, valt onder uitdrukkelijke bevoegdheid van het VDL-Bestuur.

1.3

Dit Reglement van Inwendige Orde, de statuten, alsook de beslissingen die uit de toepassing ervan voortvloeien zijn bindend voor éénieder.

1.4

Teneinde een vlot verloop van de werking van het Bestuur mogelijk te maken, wordt dit Reglement van Inwendige Orde zonder voorlezing of bespreking, met eenvoudige meerderheid van stemmen bekrachtigd door het nieuwe Bestuur, als eerste punt op de agenda van de eerste maandelijkse vergadering volgend op een statutaire algemene vergadering met verkiezingen.

1.5

Indien bepaalde artikels ervan door minstens drie leden van het nieuwe Bestuur worden afgewezen zal de secretaris een lijst van deze artikels opmaken en dienen ze ter bespreking op de agenda gebracht te worden van de eerstvolgende bestuursvergadering.

2 Het VDL-bestuur
2.1 Samenstelling
2.1.1

Het VDL-Bestuur bestaat uit de verkozen beheerders van de vereniging.

2.1.2

Uitbreiding van het VDL-Bestuur is mogelijk door coöptatie, op voorwaarde dat hierdoor het door de statuten voorgeschreven maximum aantal bestuursleden niet wordt overschreden.

2.10 Algemene vergaderingen
2.10.1

De algemene vergadering is samengesteld zoals voorzien in artikel 5.1. van de statuten.

2.10.10

Behalve wanneer anders voorzien in de reglementen, worden de beslissingen genomen met de gewone meerderheid der stemmen.

2.10.11

Behalve wanneer de reglementen een geheime stemming voorschrijven of wanneer tenminste 5 aanwezige leden hierom vragen, gebeurt de stemming bij handopsteking.

2.10.12

Bij gelijkheid van stemmen beslist het bestuur na onderlinge samenspraak.

2.10.2

De algemene vergadering komt samen volgens de modaliteiten voorzien in de statuten.

2.10.2

Buiten de bevoegdheden vermeld in artikel 5.3. van de statuten, beslist de algemene vergadering over de punten en voorstellen welke op de agenda zijn geplaatst.

2.10.4

Behalve wanneer statutair een minimum aanwezigheid is vereist, worden de beslissingen van de algemene vergadering als geldig beschouwd, ongeacht het aantal aanwezige leden.

2.10.5

De algemene vergadering wordt geleid door de ligavoorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of door het bestuurslid met de hoogste anciënniteit in het bestuur.

2.10.6

De voorzitter en de kasmeester(s) zullen hun verslag ter goedkeuring voorleggen aan deze vergadering.

2.10.7

Elk lid kan voorstellen en/of punten op de agenda van de algemene vergadering plaatsen, mits deze ten laatste 7 dagen voor datum van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn toegekomen.

2.10.8

Voorstellen en/of punten welke voor aanvang van de algemene vergadering werden ingediend kunnen enkel besproken worden indien de gewone meerderheid van de aanwezige leden met de bespreking instemt.

2.10.9

De algemene vergadering kan enkel en alleen definitieve beslissingen nemen over de punten die op de officiële agenda, d.i. de agenda welke door de secretaris werd verstuurd, waren vermeld.

2.11 Tuchtreglement
2.11.1 Algemene bepalingen:
2.11.1.1

Voor gelijk welke overtredingen van de reglementen of voor gelijk welke voorvallen die zich voordoen tijdens door de VDL georganiseerde competities, heeft de klachtencommissie, of in beroep het VDL-Bestuur, de bevoegdheid om autonoom een sanctie of een straf te bepalen, indien voor het vergrijp nog geen specifieke straf of sanctie is voorzien.

2.11.1.2

De door de klachtencommissie of VDL-Bestuur uitgesproken straffen of sancties zijn onmiddellijk van toepassing.

2.11.2 Klachten en vorderingen:
2.11.2.1

Een klacht tegen een bepaalde club, ploeg of individuele speler dient, indien het voorval zich voordoet tijdens een door de VDL georganiseerde competitiewedstrijd, genoteerd te worden op de achterzijde van het officiële wedstrijdformulier. De klacht dient te worden bevestigd met de handtekening van de kapitein van de aanklagende ploeg.

2.11.2.2

Een klacht kan ook worden ingediend door een geschreven relaas van de feiten te richten aan de ligavoorzitter.

2.11.2.3

Bij ontvangst van een klacht zal zo spoedig mogelijk een klachtencommissie worden bijeengeroepen.

2.11.2.4

Elke klacht dient vergezeld te zijn van €12,50 administratiekosten. Deze zal aan de aanklager worden terugbetaald indien de klacht door het bestuur ontvankelijk wordt beschouwd.

2.11.2.5

De VDL zal in geen geval tussenkomen in persoonlijke geschillen tussen spelers onderling, of tussen spelers, ploegverantwoordelijken en/of lokaalhouders, tenzij deze rechtstreeks invloed hebben op het verloop van de wedstrijd.

2.11.2.6

Als gevolg van een klacht kunnen spelers, ploegkapiteins of ploegen tijdelijk of definitief worden uitgesloten van verdere deelname aan de door de VDL georganiseerde dartsactiviteiten.

2.11.3 Klachtencommissie:
2.11.3.1

In geval een club, een ploeg of een speler zich benadeeld acht, kan hij beroep doen op het VDL-Bestuur om te oordelen of de klacht al dan niet gegrond is. Indien gegrond, zal het VDL-Bestuur een klachtencommissie bijeenroepen om over deze zaak te oordelen en te beslissen.

2.11.3.2

Alvorens over de zaak te beslissen zal de klachtencommissie de betrokkenen aanhoren in hun klacht en in hun verweer.

2.11.3.3

De klachtencommissie wordt bij voorkeur samengesteld uit :
a. Maximum vier VDL bestuursleden, dewelke onderling een voorzitter aanstellen.
b. Minimum drie spelende leden, vreemd aan de feiten, en bij voorkeur ploegkapiteins of plaatsvervangers.

2.11.3.4

Tegen de beslissingen, uitgesproken door de klachtencommissie, kan door de betrokkenen steeds beroep worden aangetekend bij het VDL-Bestuur. Deze zal na de betrokken partijen gehoord te hebben een definitieve beslissing nemen in het conflict. Tegen deze eindbeslissing is geen verhaal meer mogelijk.

2.11.4 Specifieke straffen
2.11.4.1 Sancties in geval van vergrijp tegenover een ander spelend lid:

a. Beledigingen of obscene gebaren en/of handelingen :1 week schorsing en €12,50 boete
b. Slaan of trappen: 2 maand schorsing en betalen van eventuele kosten
c. Herhaling van het vergrijp vermeld in a en/of b: minimum 1 jaar schorsing en betalen van eventuele kosten

2.11.4.2 Sancties in geval van vergrijp tegenover de schrijver:

a. Beledigingen of obscene gebaren en/of handelingen: 2 weken schorsing en €12,50 boete
b. Slaan of trappen van de schrijver: 4 maand schorsing en betalen van eventuele kosten
c. Herhaling van het vergrijp vermeld in a en/of b: minimum 1 jaar schorsing en betalen van eventuele kosten
d. Het spelen onder een andere identiteit: 1 jaar schorsing en €25,00 boete

2.11.4.3 Vergrijpen die ten laste zullen worden gelegd aan de ploegkapiteins:

a. Het tekenen van een wedstrijdformulier waarop één of meerdere vervalsingen voorkomen: 4 weken schorsing en €12,50 boete
b. Het tekenen van een wedstrijdformulier waarop geschorste of niet aangesloten spelers voorkomen, onder hun eigen naam of onder
valse naam: 4 weken schorsing en €12,50 boete
c. Het niet tussenkomen wanneer een schrijver tevergeefs probeert één of meerdere spelers van zijn ploeg de reglementen te doen naleven: 4 weken schorsing en €12,50 boete
d. Herhaling van de vergrijpen vermeld onder a, b of c: minimum 1 jaar schorsing en €25,00 boete

2.11.4.4 Vergrijpen tegenoverstaan van de VDL bestuursleden tijdens de uitvoering van hun functies die ten laste zullen worden gelegd aan de individuele spelers en/of ploegen:

a. Belediging van een bestuurslid: 4 weken schorsing en €12,50 boete
b. Bedreiging van een bestuurslid: 3 maanden schorsing en €25,00 boete
c. Slaan of trappen van een bestuurslid: 1 jaar schorsing, €25,00 boete en betalen van eventuele kosten
d. Bij herhaling van de vergrijpen vermeld onder a, b, en/of c: levenslange uitsluiting

2.11.4.5 Vergrijpen gepleegd ten aanzien van de lokaalhouders en die ten laste zullen worden gelegd van de individuele speler:

a. Moedwillige vernieling van materiaal en/of bezittingen: 1 jaar schorsing en betalen van de kosten
b. Elke toegegeven of bewezen diefstal: levenslange uitsluiting

2.11.5

De straffen vermeld in paragraaf 2.11.4. zijn maximum straffen. De klachtencommissie, of in beroep het VDL-Bestuur, kunnen de strafmaat naar eigen oordeel verminderen of vermeerderen.

2.2 Aanstelling
2.2.1

Een mandaat als bestuurslid loopt voor een periode van twee jaar.

2.2.2

Ieder spelend lid van de VDL kan zich kandidaat stellen als bestuurslid, op voorwaarde dat hij of zij op dat ogenblik minstens één jaar lid is van de VDL.

2.2.3

Zolang het maximum van twaalf bestuursleden, kandidaat bestuursleden inbegrepen, niet is bereikt, zijn de regerende bestuursleden, behalve wanneer zij zelf ontslagnemend zijn, automatisch aangesteld voor een periode van twee jaar. Indien dit maximum is bereikt, zijn naast de kandidaat bestuursleden, enkel verkiesbaar de bestuursleden waarvan de termijn van twee jaar is verstreken.

2.2.4

Nieuwe kandidaten dienen eveneens tenminste zeven dagen voor de verkiezingen schriftelijk hun kandidatuur te stellen bij de secretaris of de voorzitter.

2.2.5

Om als bestuurslid te worden verkozen dient een kandidaat tijdens de algemene vergadering de helft van de stemmen plus één te behalen.

2.2.6

Het aantal zetels in het Bestuur is statutair beperkt tot twaalf. De verkozen bestuursleden bezetten deze zetels in volgorde van het aantal bekomen stemmen, te beginnen met diegene die het meest aantal stemmen heeft behaald.

2.3 Coöptatie
2.3.1

Ieder spelend lid kan zich laten voordragen voor coöptatie door schriftelijke bevestiging van tenminste drie verkozen bestuursleden.

2.3.2

De coöptatie gebeurt door de verkozen bestuursleden met gewone meerderheid der stemmen, door geheime stemming.

2.3.3

Gecoöpteerde bestuursleden hebben stemrecht op de bestuursvergaderingen.

2.3.4

Gecoöpteerde bestuursleden kunnen de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en kasmeester pas bekleden nadat zij gedurende één jaar vruchtvol in het VDL-Bestuur gezeteld hebben. Na deze periode van één jaar zal het gecoöpteerde bestuurslid door het voltallige VDL-Bestuur worden geëvalueerd en bij positieve evaluatie een vaste benoeming krijgen binnen het VDL-Bestuur. Deze benoeming wordt officieel medegedeeld op de eerste algemene vergadering vóór de start van het nieuwe speelseizoen.

2.4 Bevoegdheid
2.4.1

Het VDL-Bestuur beschikt over de bevoegdheden die vervat zijn in de statuten.

2.4.2

Het VDL-Bestuur heeft de bevoegdheid om autonoom eender welk reglement in te voeren, aan te passen of te schrappen, met uitzondering van deze vervat in de statuten.

2.4.3

Het VDL-Bestuur heeft de bevoegdheid om autonoom te beslissen over het oprichten van nieuwe of het ontbinden van bestaande commissies.

2.4.4

Het VDL-Bestuur heeft de bevoegdheid om op eender welk tijdstip aan spelende leden verleende bevoegdheden en/of volmachten ongedaan te maken.

2.4.5

Alleen de handtekeningen van de voorzitter, de secretaris en de kasmeester(s) worden als bindend beschouwd voor de vereniging. Een minimum van twee der bovenvernoemde handtekeningen zijn vereist om de vereniging te binden.

2.4.6

Een bestuurslid kan individueel uitgaven verrichten, mits deze door een onkostennota zijn gerechtvaardigd en onder voorbehoud van goedkeuring van de kasmeester(s).

2.4.7

Het Bestuur heeft de bevoegdheid om naar eigen goeddunken onbeperkte uitgaven te doen. Deze uitgaven zullen samen met de inkomsten worden opgenomen in een kasboek. Dit kasboek dient jaarlijks ter inzage worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

2.5 Structuur van het VDL-bestuur
2.5.1

Binnen het VDL-Bestuur zijn volgende functies verkiesbaar :
a. Één voorzitter
b. Één ondervoorzitter
c. Één secretaris
d. Één of meerdere kasmeesters
e. Één of meerdere verantwoordelijken ledenbestand
f. Één of meerdere organisatiesecretarissen
g. Één of meerdere verantwoordelijken reglementen
h. Één of meerdere verantwoordelijken uitslagenbeheer
i. Één of meerdere editors Darts-Info

2.5.2

Alle bestuursleden opereren rechtstreeks onder de voorzitter.

2.6 Functiebeschrijving
2.6.1 Algemeen
2.6.1.1

De onderstaande beschrijvingen zijn niet restrictief. Ze zijn bindend als minimum prestaties voor de functiebekleders.

2.6.1.2

lk bestuurslid aanvaard de morele verplichting zich in te zetten voor de Liga om daadwerkelijk bij te dragen tot de vervulling van de doelstellingen van de VDL.

2.6.10 De editor(s) Darts-Info is (zijn) verantwoordelijk voor :
2.6.10.1

De publicatie en verdeling van het magazine Darts-Info en dit minimaal vier keer per seizoen.

2.6.10.2

Het publiceren van de uitslagen en rangschikkingen van de competitiewedstrijden in samenspraak met de verantwoordelijke(n) uitslagenbeheer.

2.6.10.3

Het publiceren van de uitslagen en rangschikkingen van de bekerwedstrijden in samenspraak met de verantwoordelijk(n) uitslagenbeheer.

2.6.10.4

Het publiceren van de lijst van spelers die “180” hebben gegooid, een lijst van spelers die hebben uitgegooid in “15-darts” of minder en een lijst van spelers die meer dan “120” hebben uitgegooid, in samenspraak met de verantwoordelijke(n) uitslagenbeheer.

2.6.10.5

Het publiceren van wedstrijdkalenders in samenspraak met de organisatiesecretaris(sen).

2.6.10.6

Het eventueel incorporeren van publiciteit in Darts-Info in samenspraak met de kasmeester(s).

2.6.10.7

Het publiceren van tornooi-informatie in samenspraak met de organisatiesecretaris(sen) en de kasmeester(s).

2.6.2 De voorzitter
2.6.2.1

De voorzitter is de hoofdvertegenwoordiger van de Liga naar buiten.

2.6.2.2

De voorzitter is verantwoordelijk voor initiatief, leiding en toezicht.

2.6.3 Ondervoorzitter
2.6.3.1

De ondervoorzitter neemt de taken waar van de voorzitter indien deze om bepaalde reden verstek moet laten gaan.

2.6.3.2

In samenspraak met de voorzitter vertegenwoordigt hij de VDL ook naar buitenuit.

2.6.4 De secreataris is verantwoordelijk voor:
2.6.4.1

Ontvangst en verdeling van alle inkomende post.

2.6.4.2

Het opstellen en versturen van alle uitgaande post.

2.6.4.3

Het bijhouden van een aanwezigheidslijst van de bestuursvergaderingen.

2.6.4.4

De materiële organisatie van de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen.

2.6.4.5

Het opstellen van een verslag van de bestuursvergaderingen.

2.6.4.6

Het opstellen en de distributie van de agenda van de algemene vergadering en dit binnen de gestelde tijdslimiet.

2.6.4.7

Het opstellen van een verslag van de jaarlijkse algemene vergadering en van buitengewone algemene vergaderingen.

2.6.4.8

Mededeling van belangrijke informatie aan de leden langs alle beschikbare kanalen.

2.6.5 De kasmeester(s) is (zijn) verantwoordelijk voor :
2.6.5.1

Het uitvoeren van alle financiële transacties en notitie hiervan op overzichtelijke en volledige wijze in het kasboek.

2.6.5.2

Het bijhouden van een documentenmap waarnaar het kasboek verwijst.

2.6.5.3

Het bijhouden van een staat van alle bezittingen van de Liga.

2.6.5.4

Het innen van inschrijvingsgelden van clubs en de individuele lidgelden van de spelers.

2.6.5.5

Het innen van gelden voor publiciteit in de Darts-Info.

2.6.5.6

De ledenadministratie in samenwerking met de verantwoordelijke ledenbestand.

2.6.5.7

Het opstellen van een financieel verslag ter voorlezing op de jaarlijkse algemene vergadering.

2.6.5.8

Het informeren van het Bestuur betreffende de financiële toestand van de vereniging.

2.6.5.9

Het maken van voorstellen voor een eventuele aanpassing van de jaarlijkse inschrijvingsgelden en/of individuele lidgelden rekening houdend met de verwachte uitgaven van elk der bestuursleden.

2.6.6 De verantwoordelijke(n) ledenbestand is (zijn) verantwoordelijk voor :
2.6.6.1

Het bijhouden van een lijst van de ingeschreven clubs.

2.6.6.2

Het bijhouden van een naamlijst van de ingeschreven ploegen.

2.6.6.3

Het bijhouden van een naamlijst van de ingeschreven spelers.

2.6.6.4

De ledenadministratie in samenspraak met de kasmeester(s).

2.6.6.5

Het bijhouden van adressenlijsten en nuttige gegevens van clubs en spelers.

2.6.6.6

Het uitreiken van lidkaarten en de hernieuwing van lidkaarten van de individuele spelers.

2.6.7 De organisatiesecretaris(sen) is (zijn) verantwoordelijk voor :
2.6.7.1

Algemene organisatie van de VDL-competitie.

2.6.7.2

Organisatie van de jaarlijkse bekercompetitie.

2.6.7.3

Organisatie van de jaarlijkse gesloten Vilvoordse kampioenschappen.

2.6.7.4

Organisatie van open tornooien georganiseerd door de VDL.

2.6.8 De verantwoordelijke(n) reglementen is (zijn) verantwoordelijk voor :
2.6.8.1

Het doen naleven van gelijk welke statuten, reglementen en van instructies die door het Bestuur werden uitgevaardigd.

2.6.8.2

Het voorstellen van straffen en het opleggen van sancties voor overtredingen op de spelreglementen bij competitie- en bekerwedstrijden en op tornooien georganiseerd door de VDL.

2.6.8.3

Het nemen van een bindende beslissing voor betrokken partijen in een geschil waarvoor de geschreven spelregels geen uitsluitsel bieden.

2.6.8.4

Het onderzoeken van de bestaande spelregels en eventuele voorstellen tot wijzigingen ervan aan het Bestuur voorleggen.

2.6.9 De verantwoordelijke(n) uitslagenbeheer is (zijn) verantwoordelijk voor :
2.6.9.1

Het bijhouden van de resultaten van de competitie- en bekerwedstrijden.

2.6.9.2

Het opmaken van de rangschikkingen voor elk van de afdelingen.

2.6.9.3

Het bijhouden van een lijst van spelers die in de competitiewedstrijden “180” hebben gegooid.

2.6.9.4

Het bijhouden van een lijst van spelers die in de competitiewedstrijden hebben uitgeworpen in “15-darts” of minder.

2.6.9.5

Het bijhouden van een lijst van spelers die in de competitiewedstrijden meer dan “120” hebben uitgeworpen.

2.6.9.6

Het houden van toezicht op het tijdig doorsturen van de uitslag via sms of email en het tijdig binnenleveren van de wedstrijdformulieren

2.6.9.7

Het invullen van de competitie- en bekeruitslagen op de “Liga-wand” in het hoofdlokaal.

2.6.9.8

Het opmaken van een puntenklassement volgens de prestaties van de individuele spelers.

2.7 Bestuursvergaderingen
2.7.1

Het Bestuur komt maandelijks bijeen, met uitzondering van de maanden juni en juli, op een vooraf door het Bestuur overeengekomen tijdstip.

2.7.10

Op de bestuursvergaderingen worden de beslissingen genomen door onderling overleg en bij gewone meerderheid der stemmen.

2.7.11

Behalve wanneer de reglementen een geheime stemming voorschrijven, gebeurt de stemming steeds bij handopsteking.

2.7.12

Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

2.7.13

Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering van mei wordt het jaarlijkse inschrijvingsgeld, het individueel lidgeld en het bedrag van de waarborg vastgesteld op voorstel van de kasmeester(s). In de loop van deze vergadering geven alle bestuursleden een overzicht van de te verwezenlijken of te verwachten activiteiten voor het lopend jaar, ieder met betrekking tot zijn/haar functie.

2.7.14

Bestuursvergaderingen zijn gesloten vergaderingen. Het Bestuur kan niettemin op elk tijdstip gelijk wie uitnodigen om als waarnemer of raadgever aan de vergadering deel te nemen. Deze waarnemers hebben in geen geval stemrecht.

2.7.2

Een buitengewone bestuursvergadering, met beperkte agenda, heeft plaats op verzoek van minstens drie bestuursleden. Dit verzoek moet tenminste 14 dagen voor de gewenste datum worden ingediend.

2.7.3

De voorzitter kan, telkens hij dit nodig acht voor de goede werking van de Liga, het Bestuur bijeenroepen.

2.7.4

Het Bestuur kan slechts geldig zetelen indien de meerderheid van haar leden aanwezig is.

2.7.5

Indien voor gelijk welke bestuursvergadering aan het bovenstaande minimum niet is voldaan, zal de secretaris een buitengewone bestuursvergadering beleggen, en dit binnen de 14 dagen.

2.7.6

De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter of het bestuurslid met de hoogste anciënniteit in het Bestuur.

2.7.7

Gelijk welk bestuurslid kan punten en/of voorstellen ter bespreking aanvoeren, mits deze voor aanvang van de vergadering aan de agenda werden toegevoegd.

2.7.8

De voorzitter bepaald de volgorde waarin de agendapunten zullen worden besproken.

2.7.9

Er wordt tot stemming overgegaan zodra drie bestuursleden hierom verzoeken.

2.8 Ontslag van een bestuurslid
2.8.1

Een bestuurslid kan op elk moment vrijwillig ontslag nemen uit het Bestuur. Hij dient dit schriftelijk te bevestigen aan de voorzitter.

2.8.2

Uitgezonderd in geval van langdurige gedwongen afwezigheid wegens ziekte, wordt als ontslagnemend beschouwd elk bestuurslid dat drie opeenvolgende bestuursvergaderingen afwezig is, of die in de loop van het jaar niet meer dan de helft van de bestuursvergaderingen heeft bijgewoond. Het ontslag zal door de secretaris aangetekend worden verstuurd.

2.9 Schorsing van een bestuurslid
2.9.1

Een bestuurslid dat de reglementen, vervat in de statuten en/of in dit Reglement van Inwendige Orde, niet naleeft of dat zich heeft schuldig gemaakt aan elk ander ernstig feit, kan worden geschorst.

2.9.2

De beslissing tot schorsing van een bestuurslid zal worden genomen door een speciaal daarvoor bijeengeroepen tuchtcommissie.

2.9.3

Deze tuchtcommissie zal bestaan uit de overige bestuursleden en minstens drie spelende leden, bij voorkeur ploegkapiteins of plaatsvervangers, vreemd aan de feiten.

2.9.4

Teneinde een schorsing uit te spreken dienen tenminste 2/3 van de leden van de tuchtcommissie aanwezig te zijn.

2.9.5

De beslissing wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één).

2.9.6

De secretaris stuurt de oproep voor de samenkomst van de tuchtcommissie samen met een relaas van de feiten, minstens acht dagen op voorhand, op naar de commissieleden.

2.9.7

Het betrokken bestuurslid zal door de secretaris op de hoogte gesteld worden van de uitspraak van de tuchtcommissie per aangetekend schrijven, en dit
binnen de zeven dagen na de vergadering. In het geval de tuchtcommissie een schorsing heeft uitgesproken, gaat deze schorsing onmiddellijk in.

Hoofdstuk 3 Competitie

1 Clubs en ploegen
1.1 Algemene bepalingen
1.1.1

Onder de benaming "CLUB" wordt verstaan een vereniging van spelende leden gevestigd in een zeker lokaal, waarvan de naam al dan niet overeenstemt met de naam van het lokaal.

1.1.2

Onder de benaming "PLOEG" wordt verstaan een beperkte groep spelende leden aangesloten bij een club, die samen uitkomen in een welbepaalde afdeling van competitie onder de naam van de club.

1.1.3

Indien een club meerdere ploegen telt, zal de naam van elke ploeg bestaan uit de naam van de club, bij voorkeur gevolgd door de suffix A, B, C, D, naargelang het aantal ploegen. Een andere suffix mag bijgevoegd worden op voorwaarde dat men er duidelijk de naam van de club in kan onderscheiden.

1.2 De club
1.2.1 Algemeen
1.2.1.1

De club vormt de basis voor toetreding tot de VDL.

1.2.1.2

Een club dient gevestigd te zijn in een vast lokaal.

1.2.1.3

Bij aansluiting bij de VDL zullen de naam, het adres en eventueel het telefoonnummer van het lokaal worden ingevuld op het aansluitingsformulier.

1.2.1.4

Bij verandering van lokaal dient het VDL-Bestuur op de hoogte gebracht te worden van de naam, adres en eventueel het telefoonnummer van het nieuwe lokaal, alsook van de datum waarop de lokaalverandering zal plaatsvinden, en dit tenminste 14 dagen voor de geplande datum van verandering. In geval van heerkracht dient de betrokken club alles in het werk te stellen om het VDL-Bestuur en de eerste vijf tegenstrevers in de competitie te verwittigen van de lokaalverandering.

1.2.2 Doel en taken
1.2.2.1

De club stelt zich tot doel de dartssport te beoefenen en te bevorderen.

1.2.2.2

De club dient haar leden op de hoogte te brengen van de VDL statuten, het Reglement van Inwendige Orde en de Spelreglementen, evenals van alle wijzigingen hiertoe uitgaande van het VDL-Bestuur.

1.2.2.3

De club dient haar leden op de hoogte te brengen van alle informatie haar medegedeeld door het VDL-Bestuur.

1.2.2.4

De club dient alle VDL publicaties ter inzage beschikbaar te houden voor haar leden.

1.2.2.5

De club is verantwoordelijk voor de administratie van haar leden.

1.2.3 Spelende leden
1.2.3.1

Een club zal minstens vier spelende leden tellen.

1.2.3.2

Het aantal spelende leden van een club is onbeperkt.

1.2.3.3

Alle spelende leden dienen via de club aangesloten te zijn bij de VDL.

1.2.4 Inschrijvingsgeld, lidgeld en waarborg
1.2.4.1

Voor aanvang van het speelseizoen dient elke club aan de VDL inschrijvingsgeld te betalen a rato van het aantal ingeschreven ploegen.

1.2.4.2

Voor aanvang van het speelseizoen dient elke ploeg aan de VDL voor elk spelend lid een individueel lidgeld te betalen.

1.2.4.3

Voor aanvang van het speelseizoen dient elke club aan de VDL een vastgestelde waarborg te betalen a rato van het aantal ingeschreven ploegen.

1.2.5 Bestuur
1.2.5.1

Elke aangesloten club dient te beschikken over een bestuur.

1.2.5.2

Het bestuur moet bestaan uit minimum twee bestuursleden : een voorzitter en een secretaris.

1.2.5.3

De namen van de voorzitter en de secretaris dienen voor aanvang van de competitie aan het VDL-Bestuur worden meegedeeld.

1.2.5.4

ij verandering van voorzitter en/of secretaris tijdens het speelseizoen, dienen de nieuwe namen zo spoedig mogelijk aan het VDL-Bestuur worden meegedeeld.

1.3 De ploegen
1.3.1 Algemeen
1.3.1.1

Naargelang het aantal beschikbare spelers deelt de club haar spelers in, in één of meerdere ploegen.

1.3.1.2

Iedere ploeg dient door de clubverantwoordelijken worden ingeschreven bij aanvang van de competitie.

1.3.1.3

Bij de inschrijving zullen de clubverantwoordelijken op het inschrijvingsformulier duidelijk het aantal ploegen specificeren.

1.3.2 Naam
1.3.2.1

De naam van elke ploeg zal bij aanvang van de competitie ondubbelzinnig worden vastgelegd.

1.3.2.2

De naam van elke ploeg zal normaal bestaan uit de clubnaam gevolgd door een suffix bij voorkeur bestaande uit een letter uit het alfabet, of een eventuele andere suffix, op voorwaarde dat men er duidelijk de naam van de club in kan onderscheiden.

1.3.2.3

Eenmaal een ploeg onder een bepaalde naam is ingeschreven dient deze het volledige seizoen onder dezelfde naam verder te spelen.

1.3.2.4

Ook in het geval van lokaalverandering dient de ploeg onder de ingeschreven naam het speelseizoen af te werken.

1.3.3 Spelers
1.3.3.1

Een ploeg dient te bestaan uit minimum vier spelers.

1.3.3.2

Het aantal spelers per ploeg is onbeperkt.

1.3.4 Ploegkapitein
1.3.4.1

Voor aanvang van het speelseizoen verkiezen ofwel het clubbestuur ofwel de spelers van de ploeg een ploegkapitein en een plaatsvervanger.

1.3.4.10

De ploegkapitein of diens plaatsvervanger dienen ervoor te zorgen dat de spelers van zijn ploeg de VDL gedragscodes en de VDL reglementen niet overtreden.

1.3.4.2

De ploegkapitein en/of zijn plaatsvervanger zijn de contactpersonen tussen de ploeg en het VDL-Bestuur.

1.3.4.3

Bij aanvang van het speelseizoen dient elke ploeg de naam van zijn ploegkapitein en van diens plaatsvervanger aan het VDL-Bestuur mee te delen.

1.3.4.4

Elke vervanging van ploegkapitein of van de plaatsvervanger dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan het VDL-Bestuur.

1.3.4.5

De ploegkapitein en/of zijn plaatsvervanger zullen de ploeg vertegenwoordigen op elke statutaire of buitengewone algemene vergadering.

1.3.4.6

De ploegkapitein en/of zijn plaatsvervanger kunnen door het VDL- Bestuur worden opgeroepen om te zetelen in een door hen bijeengeroepen commissie.

1.3.4.7

De ploegkapitein of diens plaatsvervanger zijn verantwoordelijk voor het degelijk invullen van het wedstrijdformulier.

1.3.4.8

Enkel de ploegkapitein of diens plaatsvervanger kan het wedstrijdformulier invullen en ondertekenen.

1.3.4.9

De ploegkapitein of diens plaatsvervanger zijn verantwoordelijk voor het tijdig binnenleveren van het wedstrijdformulier bij de verantwoordelijke(n) uitslagenbeheer.

1.4 VDL Competitie
1.4.1 Door de VDL georganiseerde competities
1.4.1.1

Jaarlijks dienen volgende kompetities door de VDL te worden georganiseerd:
a. Een gesloten kampioenschap per ploeg
b. Een gesloten bekercompetitie per ploeg
c. Een gesloten Vilvoords kampioenschap

1.4.1.2

Naargelang de financiële toestand kunnen gedurende of op het einde van het officiële speelseizoen één of meerdere open en/of gesloten tornooien worden georganiseerd.

1.4.2 Gesloten kampioenschap per ploeg
1.4.2.1

Dit evenement wordt meer gebruikelijk "de competitie" genaamd.

1.4.2.10

In geval van een algemeen forfait van een ingeschreven ploeg tijdens de competitie dient door het bestuur te worden beslist hoe de rangschikking zal worden aangepast, rekening houdende met de staat van vordering van de competitie.

1.4.2.11

Indien er meerdere vrijdagreeksen bestaan, zullen de ploegen die op het einde van de competitie op de laatste drie plaatsen zijn geëindigd het daaropvolgende seizoen in een lagere reeks worden ingedeeld, indien er op dat ogenblik nog een lagere reeks mogelijk is. Het bestuur behoudt het recht om dit aantal te wijzigen met het oog op de organisatie van de competitie.

1.4.2.12

Indien er meerdere vrijdagreeksen bestaan, zullen de ploegen die op het einde van de competitie op de eerste drie plaatsen zijn geëindigd het daaropvolgende seizoen in een hogere reeks worden ingedeeld, indien er op dat ogenblik nog een hogere reeks mogelijk is. Het bestuur behoudt het recht om dit aantal te wijzigen met het oog op de organisatie van de competitie.

1.4.2.13

Aan alle ploegen die tot op het einde aan de competitie hebben deelgenomen zullen na het seizoen, op een door het bestuur te bepalen datum, een trofee worden uitgereikt volgens de behaalde plaats.

1.4.2.14

Aan de speler die tijdens het seizoen de meeste 180 worpen heeft gegooid, aan de speler die tijdens het seizoen met het minst aantal darts een leg heeft uitgeworpen en aan de speler met de hoogste uitworp zal op diezelfde datum een trofee worden uitgereikt.

1.4.2.2

De VDL competitie wordt gespeeld op vrijdagavond.

1.4.2.3

De wedstrijden dienen aan te vangen om 20u00 stipt.

1.4.2.4

De indeling in één of meerdere reeksen wordt voor aanvang van het speelseizoen door het bestuur bepaald a rato van het aantal ingeschreven ploegen.

1.4.2.5

De competitiekalender voor de heen- en terugronde zal door het bestuur worden opgesteld en aan de ingeschreven ploegen worden uitgedeeld voor aanvang van de competitie.

1.4.2.6

Voor aanvang van de competitie zullen alle ploegkapiteins een adressenlijst van de ingeschreven ploegen ontvangen.

1.4.2.7

De resultaten en rangschikkingen van elk van de reeksen zullen, voor zover mogelijk, wekelijks worden gepubliceerd.

1.4.2.8

De rangschikking zal wekelijks worden aangepast door de verantwoordelijken uitslagenbeheer. Deze rangschikking zal als volgt worden opgesteld :
a. De ploeg met de meeste punten zal als eerste gerangschikt worden, gevolgd door de ploeg met de tweede hoogste punten, enz.
b. Bij gelijkheid van punten zal als eerste gerangschikt worden de ploeg die het meeste overwinningen heeft behaald.
c. Bij gelijkheid van punten en bij een gelijk aantal overwinningen zal als eerste gerangschikt worden de ploeg die het meest gewonnen sets telt.
d. Bij gelijkheid van punten, een gelijk aantal overwinningen en een gelijk aantal gewonnen sets zal als eerste gerangschikt worden de ploeg die het meest gewonnen legs telt.
e. Bij gelijkheid van punten, een gelijk aantal overwinningen, sets en legs, zal het resultaat of de resultaten van de onderling gespeelde wedstrijden in acht worden genomen.

1.4.2.9

In geval van een forfait verliest de forfaitgevende ploeg de wedstrijd met 0 -10 (0 - 30) punten.

1.4.3 Gesloten bekercompetitie per ploeg
1.4.3.1

Dit evenement wordt meer gebruikelijk "de beker" genoemd.

1.4.3.10

Het verdere verloop van de bekercompetitie gebeurt met rechtstreekse uitschakeling.

1.4.3.11

De wedstrijden voor de tweede en volgende ronden tot en met de halve finales worden door het bestuur bepaald door middel van loting.

1.4.3.12

De finale van de beker wordt gespeeld in één enkele wedstrijd in het hoofdlokaal van de VDL.

1.4.3.13

De finale zal gespeeld worden door leden die de vorige rondes van de beker hebben meegespeeld.

1.4.3.14

De wedstrijdkalenders voor de bekercompetitie zullen door het bestuur worden opgesteld en uitgedeeld aan de betrokken clubs, en dit tenminste 1 maand voor de eerste wedstrijd van de kalender.

1.4.3.15

Aan beide finalisten zal een trofee worden uitgereikt.

1.4.3.2

Aan de bekerwedstrijden dienen alle ploegen deel te nemen.

1.4.3.3

Deze bekerwedstrijden dienen qua spelwijze en reglementering beschouwd te worden zoals de gewone competitiewedstrijden.

1.4.3.4

Naargelang het aantal ingeschreven ploegen, zullen de ploegen onderverdeeld worden in één of meerdere poules of wordt er met directe eliminatie gespeeld. Bij het gebruik van poules wordt de verdeling verricht door het bestuur door middel van loting.

1.4.3.5

Voor de bekerwedstrijden zal geen onderscheid gemaakt worden tussen ploegen uit verschillende reeksen.

1.4.3.6

Binnen elke poule spelen de daarin ingedeelde ploegen tegen elkaar volgens een door het VDL-Bestuur opgestelde kalender.

1.4.3.7

Voor elke poule wordt een rangschikking opgesteld, daarbij dezelfde regels in acht nemend als voor het opstellen van de competitierangschikking.

1.4.3.8

De poulewinnaars gaan automatisch door naar de volgende ronde.

1.4.3.9

De beslissing wie zich, naast de poulewinnaars, eveneens plaatst voor de tweede ronde zal voor aanvang van de bekercompetitie door het bestuur worden bepaald, rekening houdend met het aantal ingeschreven ploegen

1.4.4 Gesloten Vilvoords Kampioenschap individueel
1.4.4.1

Aan dit kampioenschap kunnen alle bij de VDL aangesloten spelers deelnemen. Bij de heren geldt wel als voorwaarde dat zij twee weken vóór dit kampioenschap minstens 5 speelweken in de gewone competitie hebben gespeeld.

1.4.4.2

Aan dit kampioenschap dienen minstens 2 spelers per ploeg deel te nemen. Zoniet zal de betaalde tornooi-waarborg van €20,00 worden ingehouden en dient deze bij de start van het daaropvolgende speelseizoen opnieuw betaald te worden.

1.4.4.3

De wedstrijden zullen worden gespeeld op een door het VDL-Bestuur bepaalde datum welke minstens 1 maand op voorhand zal worden medegedeeld aan alle aangesloten ploegen.

1.4.4.4

Er zal een afzonderlijk kampioenschap worden georganiseerd voor de dames en voor de heren.

1.4.4.5

Alle wedstrijden zullen plaatsvinden in een door het VDL-Bestuur aangeduid lokaal.

Hoofdstuk 4 Spelregels

1 Inleiding

Noodzakelijkerwijze dient er een principieel verschil gemaakt tussen wat in België respectievelijk aangeduid wordt als "vogelpik" en het begrip "darts".
Eerstgenoemd behendigheidsspel verwijst immers naar het kleine blokspel waar op het werpbord geen cijfers voorhanden zijn en de roos als hoofddoel geldt.
De dartssport daarentegen is een typische Engelse discipline, waar op het werpbord wel cijfers voorkomen, en waar een hele reglementatie inzake scoring is voorzien.
Het is derhalve noodzakelijk, zonder daarom de vogelpik te kleineren, bij aanvang orde op zaken te stellen, en darts niet langer meer te betitelen als vogelpik.

2 Algemeen
2.1

Alle dartswedstrijden en dartstornooien welke door de VDL worden ingericht, dienen te verlopen volgens onderstaande reglementen.

2.2

De interpretatie van eender welk der onderstaande reglementen of terminologie met betrekking tot dartswedstrijden georganiseerd door de
VDL valt onder de bevoegdheid van de VDL reglementencommissie.

3 Attributen
3.1 De darts
3.1.1

Een stel darts bestaat uit drie eenheden.

3.1.2

Elke dart bestaat uit drie onderdelen: de "barrel", de "shaft" en de "flight".

3.1.3

De darts mogen niet langer zijn dan 30,5 cm, gemeten van de punt tot het einde van de "flight" en mogen in gewicht de 50 gram niet overschrijden.

3.1.4

Elke speler moet voor aanvang van een wedstrijd voorzien zijn van een eigen stel darts (drie eenheden).

3.1.5

Het is een speler toegestaan om tijdens de wedstrijd van darts te veranderen of onderdelen ervan te wijzigen op voorwaarde dat hij het verloop van de wedstrijd hierdoor niet hindert of onnodig vertraagt.

3.1.6

Behalve in het geval van breuk van één of meerdere onderdelen van één der darts, is het niet toegestaan van darts te verwisselen of de samenstelling ervan te wijzigen tijdens één en dezelfde werpbeurt.

3.1.7

De VDL draagt geen verantwoordelijkheid bij verlies of beschadiging van de darts.

3.2 De dartsbaan
3.2.1 De baan zelf
3.2.1.1

Voor een wedstrijdbaan die uitgezet wordt in één of andere lokaliteit moet bij voorkeur een ruimte beschikbaar zijn met een lengte van vier, een breedte van drie en een hoogte van drie meter.

3.2.1.2

De achterwand van de baan, waarop het dartsbord zal worden bevestigd, dient te worden voorzien van een houten betimmering, al dan niet met stof bekleed.

3.2.1.3

Een mat of een andere degelijke bescherming moet worden voorzien op de vloer tussen de werpblok en de werpdrempel zodat vallende darts niet beschadigd worden en geen beschadiging kunnen aanrichten.

3.2.2 Bevestiging van de wedstrijdblok:
3.2.2.1

Een wedstrijdblok, zoals beschreven in paragraaf 3.3, zal in de dartsbaan zo worden aangebracht dat er zowel rechts als links van het middelpunt van de dartsblok een vrije ruimte is van minstens 70 cm.

3.2.2.2

De wedstrijdblok zal worden aangebracht op een niet reflecterende achterwand, bij voorkeur uit een effen kleur.

3.2.2.3

De dartsblok wordt zodanig bevestigd op deze achterwand, dat het middelpunt zich op een hoogte van exact 1,73 m bevindt ten opzichte van het vlak, horizontaal gemeten van waar zich de werplijn bevindt (zie figuur 1).

3.2.3 Aanbrengen van de werpdrempel:
3.2.3.1

Op de vloer dient een werpdrempel te worden aangebracht. Een werpdrempel is een verhoogde lat, achter of tegen dewelke de speler zijn voet of voeten plaatst tijdens het werpen.

3.2.3.2

De werpdrempel moet een minimum lengte hebben van 60 cm en een hoogte van minimum 3,5 cm en maximum 6 cm.

3.2.3.3

Deze werpdrempel dient te worden aangebracht op 2,37 m evenwijdig met het loodrechte vlak van de voorzijde van de dartsblok, gemeten vanaf het snijpunt van dit vlak met het horizontale vlak vanaf de plaats van de werplijn (zie figuur 1).

3.2.3.4

Het middelpunt van de werpdrempel moet gelegen zijn in een loodrecht vlak met het middelpunt van de dartsblok.

3.2.3.5

Deze werpdrempel moet zo bevestigd zijn zodat deze niet kan bewegen tijdens de wedstrijd.

3.2.4 Verlichting
3.2.4.1

De dartsbaan dient te zijn uitgerust met een degelijke niet gekleurde lichtbron, zodanig geplaatst dat ze het zicht van een speler vanaf de werpdrempel op de wedstrijdblok en het scorebord niet hindert.

3.2.4.2

Er dient gestreefd te worden naar zo min mogelijk schaduwvorming zodat de speler precies kan zien waar de darts in het bord steken.

3.2.5 Het scorebord:
3.2.5.1

Het scorebord moet bij voorkeur naast de dartsblok worden opgehangen, op een plaats binnen het gezichtsveld van de speler die
zich aan de werpdrempel en recht voor de dartsblok bevindt.

3.2.5.2

Het scorebord zal bestaan uit een zwart bord, in het geval er met wit krijt wordt geschreven, of een wit bord, in het geval er met een zwarte viltstift wordt geschreven.

3.2.5.3

Het gebruik van elektronische scoreborden tijdens officiële competitie- en bekerwedstrijden in niet toegelaten. Buiten de A-reeks is het gebruik van een elektronisch scorebord toegelaten mits schriftelijk akkoord van de twee ploegkapiteins.

3.3 Het wedstrijdbord
3.3.1

Het wedstrijdbord dient van het officiële "Bristle" type te zijn.

3.3.2

Het speelveld moet verdeeld zijn in 20 gelijke cirkelsectoren, die te beginnen bij de bovenste sector kloksgewijs als volgt genummerd zijn:
20-1-18-4-13-6-10-15-2-17-3-19-7-16-8-11-14-9-12-5

3.3.3

Het nummer van elke sector dient op de rand van het wedstrijdbord te zijn aangebracht, zodanig dat het zich boven het middelpunt van die sector bevindt.

3.3.4

Binnen elke sector bevindt zich een "triple" scoreveld en een "double" scoreveld. Het binnenste smalle scoreveld is het "triple bed", waar alle scores worden verdrievoudigd. Het smalle scoreveld gelegen aan de rand van elke sector is het "double bed", waar alle scores worden verdubbeld.

3.3.5

Het centrale gedeelte van het werpveld bevat twee in elkaar liggende cirkels. De buitenste cirkel wordt "Bull" genaamd en binnen haar grenzen scoort men 25 punten. De binnenste cirkel wordt "Bull's Eye" genaamd en binnen haar grenzen scoort men 50 punten.

3.3.6

Een wedstrijdbord dient te voldoen aan volgende eisen :
a. in goede staat zonder beschadigingen
b. volkomen vlak
c. de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmen
d. de nummering moet aanwezig zijn en op de juiste plaats aangebracht zijn
e. de dubbel 20 moet rood zijn

3.3.7

Wanneer een wedstrijdbord voor of tijdens een officiële wedstrijd niet meer aan de gestelde eisen voldoet, dient dat bord onmiddellijk te worden vervangen.

3.4 VDL-spelregels voor competitie- en bekerwedstrijden
3.4.1 Algemeen
3.4.1.1

Een wedstrijd bestaat uit 4 singles, 2 doubles en 4 singles.

3.4.1.2

Een game wordt gespeeld in drie winnende legs (best of five).

3.4.1.3

Een single wordt gespeeld vanaf score 501 en een double vanaf score 701.

3.4.1.4 Een leg eindigt met een "double" of met "Bull's Eye".
3.4.2 De wedstrijd
3.4.2.1

De wedstrijdblok zal tenminste een half uur voor aanvang van de wedstrijd voorbehouden worden aan de bezoekende ploeg.

3.4.2.10

De thuisploeg zorgt bij elke wedstrijd voor een schrijver. Deze moet lid zijn van de ploeg. Hij is verantwoordelijk voor het vlotte en sportief spelverloop en treedt op als scheidsrechter in geval van discussie.

3.4.2.11

Elke speler heeft recht op drie oefenbeurten (9 darts) alvorens zijn game te beginnen.

3.4.2.12

De 10 wedstrijden worden om beurt aangevangen door de bezoekende ploeg en de thuisploeg. De bezoekende ploeg begint de eerste wedstrijd.

3.4.2.13

Gelijk welk onderdeel van een game zal niet worden begonnen voor de schrijver het sein daartoe geeft.

3.4.2.14

Bij aanvang van elke leg noteert de schrijver bij de singles 501 en bij de doubles 701 bovenaan het scorebord.

3.4.2.15

Om beurt hebben de spelers een werpbeurt. Een werpbeurt bestaat uit het gooien van drie darts.

3.4.2.16

Een werpbeurt dient volledig te worden afgehandeld behalve wanneer een leg wordt beëindigd met de eerste en/of tweede dart.

3.4.2.17

Er mag nooit geworpen worden zolang de schrijver aan het noteren is.

3.4.2.18

Men plaatst zich pas in werphouding wanneer de tegenstrever, na een werpbeurt, terug achter de werpdrempel is getreden.

3.4.2.19

Spelers die niet aan de beurt zijn blijven minstens 1 meter achter de speler staan die op dat ogenblik aan het werpen is.

3.4.2.2

10 minuten voor aanvang vullen de beide ploegkapiteins onafhankelijk
van elkaar hun eigen wedstrijdformulier in op de geëigende manier. Ze
brengen hierop tevens de opstelling van hun ploeg aan voor de eerste vier singles.

3.4.2.20

Tijdens het werpen moeten de voeten van de speler zich volledig achter de werpdrempel bevinden. De score van een speler die de werpafstand niet respecteert door met zijn voet op of over de werpdrempel te staan, zal nietig verklaard worden en zijn beurt wordt overgeslagen.

3.4.2.21

Een dart die het front waarop de werpblok bevestigd is, of de werpblok zelf, niet raakt, mag herspeelt worden.

3.4.2.22

Elk onderdeel van de wedstrijd vangt aan met een wat men noemt "open start", d.w.z. dat de puntentelling ingaat van zodra de speler, die mag aanvangen, zijn eerste dart in dat onderdeel gooit.

3.4.2.23

Winnaar van een leg is de speler die of, in geval van een dubbelspel, het paar dat zijn punten precies tot "nul" herleidt door het werpen van een "double" of een "Bull's Eye".

3.4.2.24

Winnaar van een game is de speler die of, in geval van een dubbelspel, het paar dat het eerst drie legs wint.

3.4.2.25

Een leg of een game zal pas als beëindigd worden beschouwd wanneer de schrijver dit heeft aangekondigd, en op voorwaarde dat de geworpen darts het hierboven vernoemde resultaat hebben opgeleverd.

3.4.2.26

Winnaar van een wedstrijd is de ploeg die na het spelen van de 10 games het meest gewonnen games telt. Hebben beide ploegen op het einde van de wedstrijd elk 5 gewonnen games, dan eindigt de wedstrijd in een draw of gelijkspel.

3.4.2.3

Nadat beide ploegkapiteins de eerste vier singles hebben ingevuld op hun eigen wedstrijdformulier, wisselen ze de wedstrijdformulieren uit en brengen dezelfde opstelling aan op het wedstrijdformulier van de tegenstrever.

3.4.2.4

Na het beëindigen van de eerste vier singles bepalen de ploegkapiteins hun opstelling voor de doubles en wordt deze op identieke wijze aangebracht op beide wedstrijdformulieren. Na afloop van de doubles wordt deze werkwijze nogmaals herhaald voor de laatste vier singles.

3.4.2.5

Tijdens de wedstrijd is het verboden het wedstrijdformulier te wijzigen qua opstelling der spelers.

3.4.2.6

Een wedstrijd mag aanvangen met twee aanwezige spelers.

3.4.2.7

Indien de derde speler niet aanwezig is bij aanvang van het derde enkelspel verliest deze ploeg de wedstrijd met 0 - 10 (0 - 30) forfaitcijfers.

3.4.2.8

Bij het dubbelspel mag éénzelfde speler slechts eenmaal worden opgesteld.

3.4.2.9

Voor aanvang van de wedstrijd dienen de ploegkapiteins de VDL lidkaarten van hun spelers aan de tegenpartij voor te leggen, dit om een degelijke invulling van het wedstrijdformulier mogelijk te maken.

3.4.3 Het wedstrijdformulier
3.4.3.1
3.4.3.2 Invullen van het wedstrijdformulier:
3.4.3.2.1

Voor wedstrijden georganiseerd binnen de invloedssfeer van de VDL komen enkel de originele wedstrijdformulieren, verstrekt door het VDL-Bestuur, in aanmerking.

3.4.3.2.10

Op de keerzijde van de wedstrijdformulieren zijn ruimtes voorzien voor bijhouden van 180 worpen, minder dan 15-darts legs en hoger dan
120-uitworpen.
Indien een speler 180 heeft gegooid, een leg heeft beëindigd in 15 darts of minder of hoger dan 120 heeft uitgegooid, dan noteren beide ploegkapiteins na het beëindigen van de leg, op hun respectievelijke wedstrijdformulieren in hoofdletters de naam, volledige voornaam en lidnummer van de bewuste speler alsook in de laatste twee gevallen respectievelijk het aantal darts en de uitworp. Ter bevestiging wordt deze aantekening op de twee wedstrijdformulieren door beide ploegkapiteins ondertekend.

3.4.3.2.11

Na het beëindigen van de eerste vier "singles" bepalen beide ploegkapiteins opnieuw onafhankelijk van elkaar hun opstelling voor de "doubles". Ze noteren deze opstelling op identieke wijze als voor de eerste vier singles op hun eigen wedstrijdformulier en kopiëren deze vervolgens op dat van de tegenstrever. Deze werkwijze wordt nogmaals herhaald voor de laatste vier "singles" en dit na afwerking van de laatste "double".

3.4.3.2.12

Nadat de tien wedstrijden zijn afgewerkt tellen beide ploegkapiteins onafhankelijk van elkaar de door elk van de ploegen gewonnen games op en noteren het resultaat onderaan het wedstrijdformulier.
Zij tellen vervolgens ook de door elke ploeg gewonnen legs samen en schrijven het totaal in de hiervoor voorziene
vierkantjes onderaan het wedstrijdformulier.

3.4.3.2.13

Nadat beide ploegkapiteins hun eigen wedstrijdformulier op deze manier hebben aangevuld en ondertekend, leggen ze beiden hun wedstrijdformulier voor aan de tegenstrever die het op zijn beurt ondertekent.
Met het ondertekenen van de wedstrijdformulieren verklaren ze zich akkoord met de op de formulieren aangebrachte uitslag en/of aantekeningen.

3.4.3.2.14

Indien één van beide ploegkapiteins niet akkoord kan gaan met de uitslag en/of aantekeningen aangebracht op het wedstrijdformulier, dan ondertekent hij dit wedstrijdformulier niet en schrijft achteraan dit formulier, op de daarvoor voorziene plaats, de reden.

3.4.3.2.15

Opmerkingen betreffende het verloop van de wedstrijd, het beschikbare materiaal of het gedrag van één of meerdere spelers kunnen achteraan het wedstrijdformulier worden genoteerd.

3.4.3.2.2

Het is de verantwoordelijkheid van beide ploegkapiteins ervoor te zorgen dat ze elk een dergelijk wedstrijdformulier voorhanden hebben voor aanvang van de wedstrijd.

3.4.3.2.3

Voor aanvang van de wedstrijd vullen beide ploegkapiteins volgende informatie op hun eigen wedstrijdformulier in, op de daarvoor bestemde plaats:
a. Onder "afzender", naam van de ploeg van wie het wedstrijdformulier afkomstig is.
b. datum onder de vorm dd/mm/yy, waarbij dd = dag (2 cijfers)
mm = maand (2 cijfers) yy = jaar (2 cijfers)
c. de naam van de thuisploeg
d. de naam van de bezoekende ploeg

3.4.3.2.4

Beide ploegkapiteins bepalen onafhankelijk van elkaar de opstelling van hun respectievelijke ploegen voor de eerste vier "singles".

3.4.3.2.5

Beide ploegkapiteins noteren op hun eigen wedstrijdformulier, op de daarvoor voorziene plaats, in hoofdletters, de naam en volledige voornaam van hun eerste vier spelers in volgorde van aantreding. Rechts naast elke naam noteert hij het lidnummer van de spelers, dit is
het nummer van de individuele lidkaart.

3.4.3.2.6

Nadat ze de namen, voornamen en lidnummers van hun spelers op hun eigen wedstrijdformulier hebben aangebracht, wisselen de ploegkapiteins hun wedstrijdformulieren uit en kopiëren ze vervolgens hun opstelling op het wedstrijdformulier van de tegenstrever op de daarvoor voorziene plaats.

3.4.3.2.7

Beide ploegkapiteins overhandigen elkaar ook de individuele lidkaarten van de door hen opgestelde spelers, teneinde de tegenstrever in de mogelijkheid te stellen de aansluiting van elke speler na te gaan.

3.4.3.2.8

Tijdens de wedstrijd is het verboden de wedstrijdbladen te wijzigen qua opstelling der spelers. Het is ook aangeraden de wedstrijdcijfers die verkeerdelijk werden ingevuld niet te overschrijven, dit om latere discussies te vermijden.

3.4.3.2.9

Op het einde van elke game noteren beide kapiteins op hun eigen wedstrijdformulier het cijfer 1 naast de naam van de winnaar en het cijfer 0 naast de naam van de verliezer in de buitenste vakjes, alsook de gewonnen en verloren legs van elke speler in de binnenste vakjes.

3.4.3.3 Binnenleveren van het wedstrijdformulier:
3.4.3.3.1

De ploegkapitein is verantwoordelijk voor het binnenleveren van zijn wedstrijdformulier.

3.4.3.3.2

De wedstrijdformulieren, terdege ingevuld en ondertekend, dienen te worden ontvangen op het correspondentie-adres van de afdeling “Uitslagenbeheer” => Café "'t Wiel" t.a.v. VDL-Uitslagenbeheer - Dr. Wyckmansstraat 11 - 1820 Steenokkerzeel ten laatste om 16u00 de eerste dinsdag volgend op de wedstrijddatum. De poststempel zal in aanmerking worden genomen als referentie voor het al dan niet tijdig inleveren.

3.4.3.3.3

Na de gespeelde wedstrijd zal elke ploeg afzonderlijk de bekomen uitslagen bekendmaken aan de verantwoordelijke “Uitslagenbeheer” vóór zaterdagnamiddag 16u teneinde de globale verwerking te versnellen.
Dit kan op twee manieren :

1.Via sms op het GSM-nr 0478/30.01.79

2.Via email op uitslagen@vilvoordsedartsliga.be

Volgende opstelling dient hiervoor te worden gebruikt om fouten te voorkomen : “T -Ploeg A – B-Ploeg B / Tsets - Bsets / Tlegs – Blegs” + afzender
T staat voor thuisploeg en B staat voor bezoekers.

In de plaats van sets komt dan het aantal gewonnen sets en in de
32 plaats van legs komt dan het aantal gewonnen legs.
 

3.4.3.3.4

Het te laat binnenleveren van het wedstrijdformulier of het niet binnenleveren van het wedstrijdformulier leidt automatisch tot een 0-10 forfaitverlies van de thuisploeg en een boete van €12,50.

3.4.4 Scores:
3.4.4.1

De score is het totaal van de geldig geworpen darts na het beëindigen van een werpbeurt.

3.4.4.10

De speler mag zijn darts slechts uit de werpblok verwijderen nadat de schrijver de behaalde score luidop heeft geteld. Door zijn darts uit de werpblok te nemen verklaard hij zich akkoord met de opgetekende score van deze worp.

3.4.4.11

Bij foutieve score-aantekening zijn enkel de aan beurt zijnde speler(s) en de ploegkapitein bevoegd om de schrijver hierop attent te maken.

3.4.4.12

leder verzoek om een bepaalde aftrekking van punten na te zien zal worden gemaakt voordat die speler of ploeg zijn volgende werpbeurt aanvangt.
Door zijn werpbeurt aan te vangen aanvaardt de speler de aangetekende score.

3.4.4.13

Bij betwisting van de score is uitsluitend het oordeel van de schrijver geldig.

3.4.4.14

In geval geen akkoord wordt bereikt, zal het geschil beslecht worden door een neutrale afgevaardigde van het VDL-Bestuur zo die ter
plaatse is. Zo niet kan steeds telefonisch raad worden gevraagd.

3.4.4.15

Een speler zal zijn werpbeurt niet aanvangen vooraleer de score en de nog resterende punten van zijn tegenstrever op het scorebord werden opgetekend.

3.4.4.16

Wanneer een speler tijdens een werpbeurt meer punten scoort dan nodig is om een leg te beëindigen of het punt 1 overhoudt, blijft het laatst opgetekende aantal punten behouden en verliest deze speler een werpbeurt.

3.4.4.17

De score van een speler die de werpafstand niet respecteert door met zijn voet of voeten op of over de werpdrempel te staan, zal nietig worden verklaard en zijn beurt wordt overgeslagen.

3.4.4.18

Indien een speler, na het gooien van de vereiste "double" of "Bull's Eye", per vergissing verder nog darts werpt, zullen deze niet in aanmerking worden genomen aangezien de leg per definitie was beëindigd.

3.4.4.19

Indien een speler voor zijn beurt werpt, worden de door hem tijdens deze werpbeurt behaalde punten niet meegerekend. Hiervoor mag aan betrokken speler geen boete of straf worden opgelegd. De speler wiens beurt het was speelt gewoon verder.

3.4.4.2

Alleen darts die in de blok steken zijn geldig.

3.4.4.3

Een dart levert het aantal punten op van het veld waar hij de dartsblok is binnengedrongen.

3.4.4.4

Na elke werpbeurt telt de schrijver de score luidop, trekt deze af van de overblijvende punten en noteert de score en de nog resterende punten op het scorebord.

3.4.4.5

De score en de nog resterende punten dienen op een standaard wijze op het scorebord te worden aangebracht, waarbij de nog resterende punten op de zelfde lijn en rechts van de score moeten worden geschreven.

3.4.4.6

Elke speler kan tijdens een werpbeurt aan de schrijver vragen om de actuele score en/of het hem resterende puntenaantal te noemen.

3.4.4.7

De schrijver is verplicht om op gelijk welk ogenblik van de werpbeurt, wanneer hij hierom wordt gevraagd door de aan de beurt zijnde speler, de actuele score en/of de nog resterende punten te noemen.

3.4.4.8

Tijdens een werpbeurt in een ENKELSPEL (single) mogen noch de schrijver, noch de ploegkapitein, noch de medespelers, de aan de beurt zijnde speler aanduidingen verschaffen over de wijze waarop de punten tot nul kunnen worden herleid.

3.4.4.9

Tijdens een werpbeurt in een DUBBELSPEL (double) mag enkel de dubbelpartner van de aan de beurt zijnde speler hem inlichtingen verschaffen over de wijze waarop de punten tot nul kunnen worden herleid of over de score die met de overgebleven dart(s) moet worden beoogd.

3.4.5 De schrijver:
3.4.5.1

De schrijver is verantwoordelijk voor het goede verloop van een game.

3.4.5.10

De schrijver let op het correct aanhouden van de werpafstand. Indien een speler zich na waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, heeft de schrijver het recht om de worp ongeldig te verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld en hierop is geen beroep mogelijk.

3.4.5.11

De schrijver zal indien nodig uit eigen beweging of op verzoek van een speler, de toeschouwers en/of tegenstrever(s) tot stilte aanmanen.

3.4.5.12

Indien nodig zal de schrijver overleg plegen met de ploegkapiteins alvorens een beslissing af te kondigen.

3.4.5.13

Volgende terminologie zal gebruikt worden door de schrijver in elk van onderstaande gevallen:
a. Wanneer een speler een leg beëindigt met het werpen van de vereiste "double" of "Bull's Eye" roept de schrijver "SHOT"
b. Wanneer een speler een game beëindigt door uit te werpen in de beslissende leg, roept de schrijver "SHOT AND GAME"
c. Wanneer een speler met zijn drie darts geen score aantekent, roept de schrijver "NO SCORE"
d. Wanneer een speler tijdens een werpbeurt meer punten gooit dan nodig is om de leg te beëindigen, of het punt overhoudt, roept de schrijver "BUST"

3.4.5.14

De gastploeg heeft het recht om vervanging van de schrijver te verzoeken indien deze niet in staat is om een foutloze score op te tekenen of zich niet houdt aan het spelreglement. De thuisploeg dient onmiddellijk aan dit verzoek gevolg te geven.

3.4.5.2

Voor elke game zal de thuisploeg een schrijver aanstellen. Deze dient lid te zijn van de thuisploeg. Dezelfde schrijver mag een onbeperkt aantal keer worden gebezigd tijdens dezelfde wedstrijd.

3.4.5.3

Tijdens het werpen blijft de schrijver onbeweeglijk staan met het gezicht naar de dartsblok gekeerd. Hij mag de speler niet hinderen door opmerkingen te maken tijdens zijn werpbeurt en mag eveneens geen aanwijzigen geven.

3.4.5.4

De schrijver telt de geworpen punten luidop, trekt deze af van de nog resterende punten en noteert deze op de voorziene wijze op het scorebord.

3.4.5.5

De score mag pas worden opgeschreven nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen.

3.4.5.6

Slechts op verzoek van de aan beurt zijnde speler mag de schrijver mededelen hoeveel punten er gescoord zijn met één of meerdere darts.

3.4.5.7

Zodra een speler kan uitwerpen (puntenaantal 170 of minder) dient de schrijver voor aanvang van de beurt, de nog resterende punten aan de speler bekend te maken, doch nooit de manier waarop dient worden uitgespeeld.

3.4.5.8

Gedurende zijn werpbeurt mag de speler zich voor informatie of klachten enkel tot de schrijver wenden.

3.4.5.9

De schrijver beslist soeverein in zaken die de wedstrijd aanbelangen, daarbij de reglementen ter zake volgend.

3.4.6 Tijdslimiet en andere beperkingen:
3.4.6.1

De wedstrijden dienen aan te vangen om 20u00 stipt.

3.4.6.2

Indien één van beide ploegen om 20u00 niet aanwezig is, wint de wel aanwezige ploeg met 10-0 forfaitcijfers en wordt de forfaitgevende ploeg beboet met €12,50.
Na drie forfaits zal deze ploeg uit kompetitie worden genomen, wordt de betaalde waarborg niet terugbetaald en zullen verdere uitstaande schulden worden gevorderd.

3.4.6.3

Elke speler die door de schrijver wordt opgeroepen heeft 3 minuten tijd om de wedstrijd aan te vangen. Eens de game aan de gang is dient de speler continu verder te spelen en mag hij de onmiddellijke omgeving van de wedstrijdblok niet verlaten zonder toestemming van de schrijver in samenspraak met de tegenstander.
Verzuimt hij gevolg te geven aan voorgaande zal de game als forfait dienen beschouwd te worden.

3.4.6.4

Bij elektriciteitspanne, of andere gevallen van heerkracht, zullen de reeds behaalde resultaten behouden blijven, behalve deze van de aan de gang zijnde leg. Indien deze panne niet binnen de 30 minuten is hersteld, moeten de resterende games op een andere dag gespeeld worden in hetzelfde lokaal, en voor de volgende competitiedag. In bovengenoemde gevallen zullen beide ploegkapiteins de voorlopige stand op hun wedstrijdformulier noteren alsook de reden voor het afbreken van de wedstrijd. Beide wedstrijdformulieren zullen, ondertekend door beide ploegkapiteins, binnengeleverd worden in het hoofdlokaal. Nieuwe wedstrijdformulieren zullen worden gebruikt voor het vervolg van deze wedstrijd. De op de eerste formulieren reeds genoteerde opstellingen voor de niet afgehandelde wedstrijden zullen niet worden gewijzigd.

3.4.7 Uitstellen van wedstrijden:
3.4.7.1

Om een wedstrijd uit te stellen moet de tegenpartij door de ploegkapitein minstens een week op voorhand worden gewaarschuwd en moet tevens een andere datum en eventueel andere plaats worden afgesproken

3.4.7.2

Een geschreven mededeling, ondertekend door beide ploegkapiteins, moet zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden op het correspondentie-adres van de VDL. Deze mededeling dient volgende informatie te bevatten:
a. Naam van de thuisspelende ploeg
b. Naam van de bezoekende ploeg
c. Oorspronkelijk voorziene datum van de wedstrijd
d. Nieuwe datum van de wedstrijd
e. Plaats van de wedstrijd
f. Reden van uitstel

3.4.7.3

Bij betwisting, en zo de reden van uitstel gegrond is, beslist het Ligabestuur over een andere datum, inachtnemend dat betrokken wedstrijd dient gespeeld te worden ten laatste vier weken na de oorspronkelijke datum en ten laatste één week voor het beëindigen van de competitie.

3.4.7.4

Een wedstrijd tussen twee ploegen van dezelfde club kan nooit uitgesteld worden, hij kan wel worden vervroegd.

3.4.7.5

Uitstel van wedstrijden wordt ook verleend bij gevallen van overmacht.
Deze moeten echter zo spoedig mogelijk aan de verantwoordelijke uitslagenbeheer worden medegedeeld.

3.4.8 Baangedrag:
3.4.8.1

Teneinde eenieders veiligheid te waarborgen mogen enkel de deelnemende spelers en de schrijver zich op de werpbaan bevinden. Toeschouwers en medespelers dienen zich op veilige afstand achter de werpdrempel te bevinden.

3.4.8.10

Het is niet toegelaten te gooien met een sigaret in de hand of mond.

3.4.8.11

Bij aanvang van de game geven de spelers elkaar de hand en wensen ze elkaar een goede wedstrijd.

3.4.8.12

Na afloop van de game drukken de spelers elkaar nogmaals de hand.

3.4.8.2

De spelers zullen tijdens hun wedstrijd stilte in acht nemen. Zij zullen geen geluiden maken die de aan de beurt zijnde speler kunnen hinderen, zoals ondermeer het tegen elkaar tikken van pijlen of het rammelen met sleutels of pasmunt.

3.4.8.3

Spelers die niet aan de beurt zijn blijven minstens 1 meter achter de speler staan die aan het werpen is.

3.4.8.4

De spelers zullen zich onthouden van gelijk welke opmerkingen, gebaren of handelingen die storend of beledigend kunnen zijn voor de tegenstrever(s).

3.4.8.5

Een speler zal niet nodeloos dralen met het wegnemen van zijn darts van het wedstrijdbord, nadat de score door de schrijver werd bevestigd.

3.4.8.6

Als de ruimte het toelaat, loopt de speler langs de linkerkant terug naar de werpdrempel. Op deze wijze hindert hij de schrijver niet.

3.4.8.7

Dat teruglopen dient buiten de baan te gebeuren, zodat een volgende speler hiervan geen hinder ondervindt. Het kruisen van de werpbaan van de tegenstrever dient te allen tijde te worden vermeden.

3.4.8.8

Een speler die overleg wil plegen met een medespeler of met de ploegkapitein zal dit doen op een wijze nauwelijks hoorbaar voor de tegenstrever. Achter een speler staan praten kan deze als hinderen ervaren.

3.4.8.9

Een speler die rookt zal zijn tegenstrever niet hinderen door moedwillig de rook in zijn richting te blazen.